Raspisan konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija

Foto: Ministarstvo sporta i mladih

Ministarstvo sporta i mladih raspisalo je danas javni konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija u 2024. godini.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju Crnogorski olimpijski komitet (COK), Paraolimpijski komitet (POK) i nacionalni sportski savezi sportova koji su na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara.

Mogućnost da konkurišu imaće i sportovi koji nijesu na programu Olimpijskih igara, a priznati su od Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Prema konkursu, neophodno je dostaviti popunjen obrazac prijave, program sportske organizacije za 2024. godinu, potvrde organa uprave nadležnog za inspekcijske poslove da protiv sportske organizacije nije pokrenut postupak privremene zabrane obavljanja sportske djelatnosti i uprave nadležnog za poreze da sportska organizacija nema neizmirenih poreskih obaveza.

Nacionalni savezi su dužni da dostave i potvrdu iz Centralne banke Crne Gore da sportskoj organizaciji nijesu blokirani računi, kao i izjavu predsjednika sportske organizacije o istinitosti podataka navedenih u prijavi za Konkurs, koja se nalazi u prilogu teksta Konkursa.

Prijave na konkurs dostavljaju se neposredno, predajom na arhivu Ministarstva sporta i mladih, ili poštom, zaključno sa 10. januarom 2024. godine.

Najavljeno je da će ministarstvo ukoliko prijava na konkurs bude nepotpuna ili nije dostavljena potrebna dokumentacija, o tome obavijestiti podnosioca prijave i ostaviti mu rok od tri dana za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

“Ukoliko podnosilac prijave u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke, Ministarstvo će odbiti prijavu”, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Navodi se da će Komisija, u roku od 20 dana od dana prijema potpunih prijava Ministarstvu dostaviti izvještaj o procjeni programa, sa predlogom visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji za sprovođenje programa.

“Na osnovu izvještaja, Ministarstvo donosi odluku o dod‌jeli sredstava sportskim organizacijama, u roku od deset dana od dana prijema izvještaja od strane Кomisije. Odluka o dod‌jeli sredstava za sprovođenje programa sportskih organizacija objavljuje se na internet stranici Ministarstva i na portalu e-uprave”, piše u konkursu.

Navodi se da sportska organizacija kojoj odlukom budu dodijeljena sredstva za sprovođenje programa, potpisuje ugovor sa Ministarstvom kojim se preciziraju međusobna prava i obaveze.

Jakara nakon Splita: Jedan od najgorih poraza u karijeri

Janković najbolja sportskinja Šavnika, priznanje i za Nikolu Malovića